šipka Hlavní menu šipka Telefon šipka VP pro přenesení tel. čísla

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘENESENÍ TELEFONNÍHO ČÍSLA


společnosti N_SYS s.r.o., Žižkova 89, 542 32 Úpice, vydané v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,v platném znění a v souladu s opatřením obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, pro poskytování telekomunikačních služeb („Všeobecné podmínky pro přenesení telefonního čísla“)

1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné podmínky pro přenesení telefonního čísla upravují podmínky, za kterých může Zákazník k Poskytovateli, případně od Poskytovatele k třetímu poskytovateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, přenést telefonní číslo a doplňují tak Všeobecné podmínky Poskytovatele.
1.2. Každý zákazník má právo na přenesení telefonního čísla k Poskytovateli a přenesení telefonního čísla od Poskytovatele k třetímu poskytovateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.
1.3. Čl. 1 Všeobecných podmínek obsahující definiční pojmy se užije i v těchto Všeobecných podmínkách pro přenesení telefonního čísla. Nad rámec Všeobecných podmínek se ve smyslu těchto Všeobecných podmínek pro přenesení telefonního čísla míní:
opouštěným poskytovatelem poskytovatel služeb elektronických komunikací, od kterého je přenášeno telefonní číslo; přenášejícím poskytovatelem poskytovatel, ke kterému je od Poskytovatele přenášeno telefonní číslo; přenášeným telefonním číslem telefonní číslo, které Zákazník přenáší od opuštěného poskytovatele k Poskytovateli, případně od Poskytovatele k přenášejícímu poskytovateli.

2. Přenesení telefonního čísla k Poskytovateli
2.1. Zákazník zašle Poskytovateli objednávku, jejíž součástí je žádost o přenesení telefonního čísla od opouštěného poskytovatele. Smluvní strany se rovněž dohodnou na datu přenesení čísla.
2.2. Zákazník obdrží od Poskytovatele číselný kód přenesení telefonního čísla. Tento číselný kód představuje doklad objednávce obsahující žádost o přenesení telefonního čísla.
2.3. Podmínkou pro přenesení telefonního čísla je ukončení poskytování služeb na přenášeném telefonním čísle u opouštěného poskytovatele, provedené na základě právního jednání směřujícího k řádnému ukončení služby pro přenášené telefonní číslo. Nebude-li toto právní jednání provedeno nejpozději do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém byla žádost účastníka o změnu poskytovatele služby doručena přejímajícímu poskytovateli služby, má se za to, že lhůta podle čl. 2.4. nezačala běžet.
2.4. Lhůta pro přenesení telefonního čísla (včetně aktivace) činí 4 pracovní dny. Počíná běžet prvním pracovním dnem, který následuje po dni, ve kterém je žádost o přenesení telefonního čísla doručena Poskytovateli. Poskytovatel není odpovědný za překročení této lhůty, je-li toto překročení způsobeno jednáním Českého telekomunikačního úřadu či jiného subjektu provádějícího přenos telefonního čísla.
2.5. Poskytovatel je oprávněn z kapacitních a technických důvodů změnit termín přenesení čísla, o čemž bude Zákazníka informovat emailem, telefonicky, případně zprávou v klientské sekci.
2.6. Zákazník bude o uvolnění přenášeného telefonního čísla u opuštěného operátora a o aktivaci telefonního čísla u Poskytovatele informován buď telefonicky nebo emailem, případně zprávou v jeho klientské sekci.
2.7. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy uvedené v čl. 2.1, pokud je takovéto odstoupení provedeno nejpozději 3 dnů před plánovaným přenosem telefonního čísla. Nedodrží-li Zákazník tuto lhůtu, nelze již proces přenesení telefonního čísla přerušit.

3. Cena za přenesení telefonního čísla
3.1. Zákazník Poskytovateli za přenesení telefonního čísla uhradí cenu, která je uvedena v Ceníku Poskytovatele

4. Přenesení telefonního čísla od Poskytovatele
4.1. Zákazník může požádat přenášejícího poskytovatele o přenesení telefonního čísla. Přenášející poskytovatel provádí přenášení telefonního čísla podle svých vlastních podmínek a pravidel.
4.2. Pro převedení telefonního čísla je Zákazník povinen řádně ukončit Smlouvu s Poskytovatelem způsobem uvedeným ve Všeobecných podmínkách. Poskytovatel je v takovém případě povinen sdělit Zákazníkovi číslo výpovědi opuštěného poskytovatele. Číslo výpovědi opouštěného poskytovatele je platné 60 dnů.
4.3. Zákazník je oprávněn požádat o přidělení čísla výpovědi opuštěného poskytovatele i v případě, že již učinil právní jednání směřující k ukončení Smlouvy s Poskytovatelem. O číslo výpovědi opouštěného poskytovatele je však oprávněn požádat nejpozději 14 dnů před ukončením Služby.
4.4. Přenášené telefonní číslo nelze převést před vypršením doby trvání smlouvy uzavřené na dobu určitou, ledaže by Zákazník akceptoval podmínky finančního vyrovnání uvedené ve Všeobecných podmínkách.
4.5. V případě, že číslo nebude přeneseno od Poskytovatele k přenášejícímu poskytovateli, hledí se na výpověď jako na nepodanou.
4.6. Spolu s přenesením čísla se nepřenášejí služby spojené s užíváním telefonního čísla u Poskytovatele.
4.7. Zákazník je povinen i po přenesení telefonního čísla vypořádat veškeré závazky vyplývající ze Smlouvy
s Poskytovatelem a to nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení Smlouvy.

5. Odmítnutí přenesení čísla
5.1. Opouštěný poskytovatel, Poskytovatel a přenášející poskytovatel mají právo odmítnout přenesení čísla, když
a) nejsou splněny podmínky uvedené v čl. 2.3;
b) telefonní číslo je již obsaženo v jiné žádosti;
c) existují technické překážky bránící přenesení telefonního čísla;
d) na telefonní číslo se nevztahuje povinnost přenositelnosti podle zvláštního předpisu (vyhláška č. 127/2007 Sb.)

6. Další ustanovení
6.1. Přejímací poskytovatel a opuštěný poskytovatel vzájemně spolupracují na přenesení telefonního čísla tak, aby byly prokazatelně dodrženy organizační podmínky pro přenesení telefonního čísla stanovené obecně závaznými právními předpisy.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Otázky těmito Všeobecnými podmínkami pro přenesení telefonního čísla neupravené se řídí ustanovení Všeobecných podmínek, Ceníkem, Smlouvou.
7.2. Zákazník podpisem těchto Všeobecných podmínek pro přenesení telefonního čísla stvrzuje, že si tyto Všeobecné podmínky pro přenesení telefonního čísla přečetl a seznámil se s nimi.
7.3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014.